دستاوردها و افتخارات

  • اخذ پروانه فعالیت در زمینه مشاوره و استقرار استانداردهای امنیت اطلاعات و ارتباطات
  • کسب رتبه یک در زمینه امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
  • کسب رتبه یک در زمینه خدمات ارتباطی و سیستم های رایانه ای از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
  • کسب رتبه یک در زمینه شبکه سامانه ها و راهکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات از دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور
  • کسب گواهینامه اشتهار یک ستاره در جایزه ملی کیفیت ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICTINQA)
  • کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات از افتای ریاست جمهوری (ISO27000)